District Swabi


  District Headquarter(DHQ):
  Swabi

Cities, Towns and Villages of District Swabi

  Topi
  Yar Hussain
  Zaida
  Zarobi
  Sheikh Dheri
  Turlandi
  Beka
  Kaddi
  Kapla
  Ajmer
  Maini
  Panjman
  Pontia
  Sandwa
  Bam Khel
  Shaikh Jana
  Shah Mansur
  Shakh Number Six
  Narshak
  Mami Khel
  Bakar
  Shingrai
  Kiyara
  Khazana Dheri
  Shahwali Talao
  Marghuz
  Jehangira
  Yaqubi
  Tordher
  Adina
  Asota Sharif
  Dandoqa
  Salim Khan
  Ghazikot
  Jalbai
  Jalsai
  Managi
  Sudher
  Maneri Bala
  Gandaf
  Manki
  Mansabdar
  Kiara
  Serai
  Dodher
  Jamalabad
  Naranji
  Naro Banda
  Arakh
  Galla
  Badraga
  Kalabat
  Dagai
  Dagi
  Shewa