District Shangla


  District Headquarter(DHQ):
  Alpuri

Cities, Towns and Villages of District Shangla

  Asharai
  Bar Kotkai
  Karghano Sar
  Shang
  Damorai
  Bilkanai
  Tauda China
  Kuz Ganshal
  Kuz Kana
  Karora
  Besham
  Besham Qila
  Bihar
  Olandar
  Bagh Sar
  Bazar Kot
  Chagam
  Pagorai
  Opal
  Baina
  Dandai
  Shangra
  Martung
  Titwalan
  Asharo Sar
  Banr
  Kamach
  Jatkol
  Alagram
  Bar Kana
  Dehrai
  Shalkho Sar
  Sangrai