District Musakhel


  District Headquarter(DHQ):
  Musa Khel

Cities, Towns and Villages of District Musakhel

  Gandhera
  Tsappar Kili
  Khwarai
  Atal Kach
  Tor Shah
  Spinkai
  Aram
  Zarkanai Kili
  Khwandai
  Girdao Kili
  Ghuwaz
  Drug
  Ranrkan
  Kingri
  Samal Aghbarg
  Kakshai Kili
  Dab Thana
  Alu Khan Kach
  Tsohai