District Matiari


  District Headquarter(DHQ):
  Matiari

Cities, Towns and Villages of District Matiari

  Hala
  Bhit Shah
  Sandan
  Kot Jaindal Shah
  Khebar
  Bhanot
  Abdullah Baloch
  Nasir Wah
  Bakhar Jamali
  Hala Old
  Nasarpur
  Gul Muhammad Laghari
  Ghulam Ali Jamali
  Bhaledino Kaka
  Khandu
  Sabu Rahu
  Sultan Farash
  Shahpur
  Sekhat
  Palijani