District Kurram Agency


  District Headquarter(DHQ):
  Parachinar

Cities, Towns and Villages of District Kurram Agency

  Khapianga
  Karakhela
  Shalozan
  Qubad Shah Khel
  Mullah Bagh
  Sanda Kot
  Amalkot
  Bisatu
  Shublan
  Nasti Kot
  Lali Mela
  Luqman Khel
  Borkai
  Bagan
  Ghuliango
  Sham Kanre
  Kot Ghundai
  Khurmana
  Gaodar
  Khanki Bazar
  Maikai
  Kunj Alizai
  Gosar
  Jalandhar
  Walai China
  Walichina
  Awi Darra
  Gharbina
  Gharibai
  Tabai
  Ghoz Garhi
  Larzar
  Ahmadi Shama
  Mata Sangar
  Shingak
  Arkhi
  Sarpakh
  Chinarak
  Shakhar
  Yakubi
  Kharlachi
  Tapakki
  Haqdara
  Sursurang
  Jalandar