District Jamshoro


  District Headquarter(DHQ):
  Jamshoro

Cities, Towns and Villages of District Jamshoro

  Kotri
  Manjhand
  Goth Wesani
  Unarpur
  Manjhu
  Karchat
  Dhai
  Goth Dulo
  Son Valhar
  Band Virah
  Petaro
  Shahbeg
  Hundi
  Thano Bula Khan
  Thano Ahmad Khan
  Bahal
  Sann
  Garwari
  Wahan Chhachhar
  Budha
  Budhapur
  Sumar
  Goth Alam Khan
  Ali abad
  Akro
  Goth Boram
  Bholari
  Aknai
  Achar
  Arabjo
  Rahuja
  Kaim Khan
  Amri
  Chhachhar
  Khuda Ki Basti