District Badin


  District Headquarter(DHQ):
  Badin

Cities, Towns and Villages of District Badin

  Matli
  Talhar
  Ahmed Rajo
  Ahmad Rajo
  Sirani
  Tando Bago
  Rip
  Rajo Khanani
  Pangrio
  Pangri
  Dalu Dero
  Dadah
  Chanri
  Ali Khan Gadiwan
  Khairpur Gambo
  Kadhan
  Kubi
  Bahadmi
  Malhan
  Khorwah
  Machhi
  Khadaro
  Khair Muhammad Jat
  Wagherji
  Jhok
  Gulab Laghari
  Bagh Wah
  Pharkara
  Phalkara
  Khanani Jat
  Kaidha Noria
  Tando Ghulam Ali
  Tarai
  Shaanti Nagar
  Nindo Shahr
  Lowari