Swabi - District - Pakistan

Swabi
Topi
Yar Hussain
Zaida
Zarobi
Kaddi
Beka
Turlandi
Sheikh Dheri
Kapla
Ajmer
Maini
Panjman
Pontia
Sandwa
Bam Khel
Shaikh Jana
Shah Mansur
Shakh Number Six
Narshak
Mami Khel
Bakar
Shingrai
Kiyara
Khazana Dheri
Shahwali Talao
Marghuz
Jehangira
Yaqubi
Tordher
Adina
Asota Sharif
Dandoqa
Salim Khan
Ghazikot
Jalbai
Jalsai
Managi
Sudher
Maneri Bala
Gandaf
Manki
Mansabdar
Kiara
Serai
Dodher
Jamalabad
Naranji
Naro Banda
Arakh
Galla
Badraga
Kalabat
Dagai
Dagi
Shewa