Nagar - District - Pakistan

Nagar
Hakuchar
Tashot
Hini
Hopar
Minapin
Miachar
Nilt
Hopai
Maiun
Khana Abad
Chalt
Chaprot