Cities & Towns of District Musakhel

  Gandhera
  Zarkanai Kili
  Musa Khel Bazar
  Aram
  Spinkai
  Tor Shah
  Atal Kach
  Khwarai
  Tsappar Kili
  Khwandai
  Girdao Kili
  Alu Khan Kach
  Dab Thana
  Kakshai Kili
  Samal Aghbarg
  Kingri
  Ranrkan
  Drug
  Ghuwaz
  Tsohai

Cities and Towns of District Musakhel