Matiari - District - Pakistan

Hala
Bhit Shah
Matiari
Sandan
Kot Jaindal Shah
Khebar
Bhanot
Abdullah Baloch
Nasir Wah
Bakhar Jamali
Hala Old
Nasarpur
Gul Muhammad Laghari
Ghulam Ali Jamali
Bhaledino Kaka
Khandu
Sabu Rahu
Sultan Farash
Shahpur
Sekhat
Palijani