Kharan - District - Pakistan

Kharan
Jori
Chhad
Kalagan
Jhur
Zai
Nag
Shireza
Nauroz Kalat
Gwash
Sodagir
Patkin Chauki
Kissan
Kasaneab
Hetak
Borko
Nawar Imam
Mahmudi
Sahibdad
Mughal
Bhakal
Bunap
Garruk
Daru
Gorbandi
Tobo
Musafir Chakul
Musafir Chacal
Shamshan
Umarao
Khurli
Tomalak
Eri Kalag