Bolan - District - Pakistan

Dhadar
Katbar
Khairwah
Sachu
Bazdan
Mahmud Aulia
Kulli
Sanhri
Babar Ahmad Khan
Mir Garhi
Shoran
Bellpat
Chalgari
Bughia
Gokurt
Chhamb
Bahram Khan
Haji
Dadhar