Badin - District - Pakistan

Badin
Matli
Talhar
Rajo Khanani
Rip
Tando Bago
Sirani
Ahmad Rajo
Ahmed Rajo
Pangrio
Pangri
Dalu Dero
Dadah
Chanri
Ali Khan Gadiwan
Khairpur Gambo
Kadhan
Kubi
Bahadmi
Malhan
Khorwah
Machhi
Khadaro
Khair Muhammad Jat
Wagherji
Jhok
Gulab Laghari
Bagh Wah
Pharkara
Phalkara
Khanani Jat
Kaidha Noria
Tando Ghulam Ali
Tarai
Shaanti Nagar
Nindo Shahr
Lowari